خلاصه: آخرین مهلت پرداخت شهریه

مشروح:
قابل توجه دانشجویان محترم

برای پرداخت شهریه 15% و 85%  نیمسال اول 95-94  ، حداکثر تا تاریخ 94/09/27  مهلت دارند.